Vedtægter for Skiklubben Hareskov

§ 1

Klubbens navn er Skiklubben Hareskov med hjemsted i Furesø Kommune.

§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for og udviklingen af skisport, herunder:

 • At medvirke til at udvikle såvel bredden som eliten indenfor dansk skisport.
 • At medvirke til konstant at udvikle skiløberens skimæssige egenfærdighed.
 • At medvirke til at styrke de sociale og idrætsmæssige relationer mellem klubbens medlemmer.
 • At være Danmarks mest attraktive klub for instruktører
 • At være den foretrukne skiklub for børn og børnefamilier

§ 3
Klubben kan eje kapitalandele i selskaber der understøtter skiklubbens aktiviteter og stille garanti´over for de samme selskaber.

§ 4
Klubben skal være medlem af Danmarks Skiforbund og klubbens medlemmer er forpligtede til at overholde forbundets love og bestemmelser. Bestyrelsen kan søge medlemskab i andre relevante organisationer.

Medlemmer

§ 5
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Medlemmer inddeles i:

 • Seniormedlemmer
 • Juniormedlemmer er medlemmer under 18 år pr. 1. januar.
 • Æresmedlemmer er kontingentfrie på livstid og har rettigheder som seniormedlemmer.
 • Familiemedlemsskab er en husstand bestående af op til 2 seniorer samt familiens juniorer.

§ 6
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af nye medlemmer (f.eks. hvis pågældende har kontingentrestancer i andre klubber under Danmarks Skiforbund). Hvis man således bliver nægtet optagelse i klubben, kan den pågældende forlange bestyrelsens afgørelse forelagt på førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse.

§ 7
Udmeldelse af klubben skal ske til klubbens post – eller email adresse.

Kontingentrestance på mere end 5 måneder medfører udmeldelse.

§ 8
Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler kan medføre eksklusion, som kun kan besluttes af bestyrelsen. Enhver eksklusion kan indankes for generalforsamlingen for endelig afgørelse.

§ 9
Indskud og kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for at betale kontingent.

Årlig kontingentforhøjelse på indtil 50 kr. for familiemedlemsskaber og 25 kr. for enkeltmedlemmer kan besluttes af bestyrelsen fra og med et kommende regnskabsår.

§ 10
Medlemmer betaler 12 måneders kontingent og indskud ved indmeldelse. Herefter opkræves hvert år kontingent for 12 måneder ad gangen.

§ 11
Udmeldelse i løbet af regnskabsåret berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af kontingentet.

Bestyrelse

§ 12
Klubben ledelse forestås af en bestyrelse. Den består af en formand og indtil 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Alle vælges på den ordinære generalforsamling og genvalg kan finde sted.

Hvis enkelte bestyrelsesmedlemmer udtræder, fungerer den øvrige bestyrelse videre. Hvis både formand og næstformand eller mindst 5 medlemmer fratræder, vælges nye på en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Ved formandens fravær eller udtræden overtager næstformanden hans pligter og rettigheder.

Bestyrelsen

 • Fastsætter selv sin forretningsorden
 • Meddeler prokura i fornødent omfang
 • Kan antage lønnet medhjælp
 • Kan nedsætte de udvalg, den finder fornødent, helt eller delvis sammensat af bestyrelsens medlemmer.
 • Vælger det lovbefalede antal repræsentanter til Danmarks Skiforbunds repræsentantskab.

§ 13
Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig for klubbens løbende drift overfor generalforsamlingen.
Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller en af bestyrelsen ansat forretningsfører i forening med 1 bestyrelsesmedlem, alternativt af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 14
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 15
Bestyrelsen forestår udarbejdelse af referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, som sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og indsættes i en protokol umiddelbart efter de afholdte møder. Protokollen fremlægges til gennemsyn på den ordinære generalforsamling

§ 16
Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for kontingentopkrævningen og kassereren fører et specificeret  regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

Generalforsamlingen

§ 17
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen sammenkaldes af bestyrelsen hvert år med to ugers varsel ved meddelelse på klubbens til enhver tid officielle hjemmeside.
Meddelelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Generalforsamlingen kan ikke tage bindende afgørelse om spørgsmål, der ikke er på dagsordenen.
Når en generalforsamling er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller på en efterfølgende generalforsamling med simpelt stemmeflertal.
Stemmeberettigede og valgbare er kun restancefrie medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem i mindst 1 måned. Formand og kasserer skal dog være fuldt myndige personer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten eller 3 tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§ 18
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af indskud og kontingent med fremlæggelse af budgetforslag.
 6. Behandling af forslag.
 7. Valg af formand (hvert 2. år).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år), herunder valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisorer (for 2 år), herunder valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde
inden 15. august.

§ 19
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 ugers varsel så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes med samme varsel når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. Begæringen skal samtidigt indeholde dagsorden.

§ 20
Revisionen består af 2 revisorer, som vælges på skift hvert 2. år. Revisorerne skal revidere det afkassereren udarbejdede regnskab inden generalforsamlingen eller senest 15. september efter regnskabsårets udløb.

§ 21
Forslag om opløsning af klubben kan kun vedtages såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller på en efterfølgende generalforsamling med simpelt stemmeflertal.
Såfremt klubben opløses, vælger generalforsamlingen 3 medlemmer til en komité, der i løbet af 1 år skal realisere så meget som muligt af klubbens aktiver, at al gæld søges dækket.
Et eventuelt overskud overgår til Danmarks Skiforbund til anvendelse som anført i paragraf 2 eller itilfælde af dette forbunds eventuelle opløsning til et andet almennyttigt formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. juni 2020

Hello