Elitepolitik for Skiklubben Hareskov

Formål og rammer for elitepolitikken

Formålet med denne elitepolitik er at skabe en overordnet strategi for Skiklubben Hareskovs (SH) elitearbejde på tværs af discipliner og aldersgrupper, samt at sætte rammer for ansvar og aktiviteter der udføres af SH, Skiforbundet eller den enkelte eliteløber. Begrebet ”elite” dækker over den gruppe af idrætsudøvere, der deltager i og gør sig gældende i nationale og/eller internationale konkurrencer. Elitepolitikken defineres og vedligeholdes løbende af SH’s bestyrelse i samarbejde med klubbens disciplinudvalg og Skiforbundet.

Mål for elitearbejdet i SH

De konkrete mål for elitearbejdet i SH fastlægges med forskellig detaljeringsgrad og målgruppe i såvel bestyrelsesregi, som i disciplinudvalg og af den enkelte løber. Det er op til disciplinudvalgene og den enkelte løber at gøre sig bekendt med SH’s overordnede elitemål, samt at indrette detaljemål, således at disse stemmer overens med de overordnede mål. Der sættes følgende overordnede mål for SH’s elitearbejde: Præstationsmål:

 1. SH skal for prioriterede discipliner udvikle og vedligeholde løbere i såvel ungdoms- som seniorrækkerne, der deltager i og vinder medaljer i de nationale konkurrencer, specielt kredsmesterskaber og Danmarksmesterskaber.
 2. SH skal for ikke prioriterede discipliner aktivt støtte løbere i såvel ungdoms- som seniorrækkerne, der på eget initiativ deltager i og vinder medaljer i de nationale konkurrencer, specielt kredsmesterskaber og Danmarksmesterskaber.
 3. SH skal aktivt støtte løbere i såvel ungdoms- som seniorrækkerne, der deltager i og gør sig gældende i internationale konkurrencer
 4. SH skal så vidt muligt have mindst én eliteløber af hver køn i hver aldersgruppe og prioriteret disciplin. Dette for at kunne fastholde klubbens idrætsfaglige niveau, samt for at kunne skabe motivation og inspiration for løbere i alle rækker.

Processmål

 1. SH skal gennem sine disciplinudvalg sørge for at planlægge idrætsaktiviteter, der kan udvikle en løber fra begynder til eliteløber.
 2. SH skal aktivt samarbejde med Skiforbundet og andre skiklubber for at tilgodese eliteløberens behov for koordinering af træning, konkurrencedeltagelse, udstyr, sponsorer og lign.
 3. SH skal sørge for trænerkapacitet i det omfang Skiforbundets elitetrænere ikke tilgodeser løberens behov.
 4. SH skal støtte eliteløberen i promovering af såvel klubben, disciplinen som løberen selv.

Økonomiske mål

 1. SH skal ikke nødvendigvis finansiere eliteløberens aktiviteter, men SH skal sikre at alle muligheder for økonomisk støtte til elitearbejdet – det være sig kommunalt eller anden offentlig støtte, sponsorer, støtte fra forbundet, støtte fra FIS, støtte fra private kilder og legater – er undersøgt og udnyttet optimalt.
 2. SH skal afsætte midler i budgettet, der kan søges af eliteløberen og tildeles løberen efter nærmere definerede kriterier.

Etiske mål

 1. Eliteløberen skal fremstå som et godt eksempel til efterfølgelse såvel idrætsfagligt, socialt og moralsk, både på og uden for banen.
 2. SH tolererer ingen former for brug af doping, euforiserende stoffer, narkotika eller alkohol til forbedring af præstationer eller i forbindelse med udøvelsen af eliteidræt.
 3. Alle SH medlemmer involveret i elitearbejdet, både bestyrelse, disciplinudvalg, trænere, frivillige og eliteløberen skal leve op til Skiforbundets og Dansk Idræts Forbunds etiske regler.

Samarbejde med Skiforbundets elitearbejde

SH betragter sig som en vigtig del i Skiforbundets elitearbejde, og SH stiller op med personressourcer i forbindelse med gennemførelse af eliteorienterede aktiviteter i forbundsregi. Vi ønsker at koordinere udviklende aktiviteter med forbundet, fra det tidspunkt i en løbers karriere, hvor han/hun er potentiel deltager på forbundets udvalgt hold eller landshold. SH vil skabe forhold i klubregi, der sømløst kan synkroniseres med Skiforbundets tilbud til eliteløberen, samt Skiforbundet ideelle karriereforløb for en eliteløber.

Samarbejde med Furesø Kommunes elitearbejde

Furesø Kommune har bl.a. som overordnet mål på idrætsområdet at:

 • fastholde Furesø som en attraktiv kommune, hvor der findes en række idrætstilbud af høj kvalitet.
 • skabe rammer for udvikling af talenter.

Dette sammenholdt med kommunens ønske om at ”Foreningerne tilskyndes til at skabe samarbejde mellem bredde og eliteidrætten og til talentudvikling, når der er interesse og grobund herfor.” betyder at SH har kommunens fulde opbakning til et struktureret og målrettet elitearbejde. SH kan ikke søge støtte til den enkelte eliteløber direkte, men SH kan via ”Initiativ puljen”, ”Materiale puljen” og ”Trænertilskud” få økonomisk støtte sit elitearbejde. Da elitearbejdet samtidig er medvirkende til at skabe synlighed om klubbens aktiviteter i nærområdet, er der en gensidig interesse fra klubben og kommunen for at koordinere indsats og resultater af SH’s elitearbejde.

SH’s disciplinorienterede eliteaktiviteter

SH’s disciplinudvalg skal sørge for at planlægge aktiviteter, der kan udvikle løberen fra begynder til elite. Disciplinudvalgene skal i samarbejde med Skiforbundets udvalgte hold og landshold koordinere træningsindsats og konkurrencedeltagelse. Bestyrelsen ser gerne, at disciplinudvalgene operer på tværs af klubskel i forbindelse med elitearbejdet, såfremt dette kan medføre en stordriftsfordel eller medvirke aktivt til udbredelse af disciplinen.

SH’s administrative eliteaktiviteter

Bestyrelsen uddeler ansvar for varetagelsen af de administrative eliteaktiviteter. En elitepulje til økonomisk støtte til den enkelte eliteløber fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning. Bestyrelsens elitepulje er et samlet beløb på tværs af discipliner og puljen kan søges af eliteløbere, der opfylder kriterierne for støtte. Støtten gives kun til idrætsaktiviteter, der understøtter løberens elitesatsning. Støtten kan kun gives til løbere, der har været medlem af klubben mindst to år. Løberens disciplinudvalg udtaler sig om støtteansøgningen inden bestyrelsen beslutter sig. Koordinering af klubben elitearbejde med kommunens elitepolitik varetages af bestyrelsen. Koordinering af klubbens elitearbejde med Skiforbundet foregår dels på et administrativt plan fra bestyrelsen og dels på et idrætsfagligt plan fra disciplinudvalgene.

Løberens ansvar

Det er løberens ansvar at holde sig på eliteplan rent idrætsmæssigt. Det er løberens ansvar i samarbejde med klubben at planlægge sin karriere og gennemføre aktiviteterne på eget ansvar og initiativ. Løberen sørger selv for alt udstyr medmindre klubben tilbyder specielle ordninger. Løberen er berettiget til at etablere personlige sponsorkontrakter under hensyntagen til klubbens sponsorer. Klubben har dog ingen vetoret overfor løberens personlige sponsorer. Løberen skal erkende fordelene ved at være i klubben og aktivt arbejde på at understøtte klubbens visioner og mål. Løberen deltager i sociale aktiviteter i klubben og sørger for at udbrede princippet om løberne er ”holdkammerater i hytten og konkurrenter på bakken”. Løberen skal stille sig til rådighed for aktiviteter i nærområdet og i medier, der er med til at fremme interessen for skisporten, klubben og løberens mål og resultater. Løberen skal overholde de etiske regler og optræde som et godt eksempel for andre i klubben.

Løberens muligheder i SH regi

Udover det normale omfattende tilbud af disciplinorienterede og sociale aktiviteter i klubben har SH eliteløberen følgende muligheder i klubregi:

 1. Økonomisk støtte til eliteorienterede idrætsaktiviteter.
 2. Rådgivning i forbindelse med planlægning af aktiviteter
 3. Rådgivning om træningsprincipper
 4. Rådgivning om udstyr
 5. Rådgivning om fysiologiske forhold
 6. Rådgivning om forhold til sponsorer
 7. Hjælp til promovering af løberen i nærområdet samt medier.
 8. Hjælp til koordinering med skoler og uddannelsesinstitutioner, samt til søgning af undervisningsstøtte.
 9. Etablering af kontakt til skiforbundets landstrænere og koordinering med landshold.
 10. Etablering og koordinering med skiforbundets aktiviteter og forhold.

Økonomisk støtte søges af løberen i bestyrelsen for SH. Ansøgningen går via disciplinudvalget, der udtaler sig om ansøgningen. Der kan kun søges økonomisk støtte af løbere, der har været medlem af SH i mindst to år, og som stiller op i konkurrencer for klubben hele sæsonen, hvori støtten gives. Anden form for hjælp og rådgivning ydes gennem disciplinudvalgene. Dato: Bestyrelsen, Skiklubben Hareskov