Projekt: Skiløb for Alle

Projekt: Skiløb for Alle

 • At skabe et inkluderende skimiljø i Skiklubben Hareskov, hvor alle, handicappede såvel som ikke handicappede, deltager på klubbens ture.
 • At være forgangsklub for inkludering af handicappede i dansk skisport.
 • At understøtte den danske elite og introducere skisport som konkurrenceidræt for personer med et handicap. Herunder introducere et egentligt Danmarks Mesterskab i samarbejde med Dansk Skiforbund og Dansk Handicap Idrætsforbund.
 • At være innovativ i forhold til uddannelsen af danske skiinstruktører i rammen af Den Danske Skiskole.

Baggrund:

I 2012 startede DIF et projekt, der skulle hjælpe skadede soldater tilbage til et aktivt liv efter deres tilskadekomst i forbindelse med mission.

En af de aktiviteter, der blev arrangeret var en AlpinCamp, hvor soldaterne kunne prøve at stå på ski. Med på campen var også andre med et fysisk handicap. Campen blev atter gennemført under Soldaterprojektet i 2013 med 20 deltagere, dog kun to tidligere soldater, hvorfor Alpin Campen mistede støtten fra SoldaterProjektet. Skiklubben Hareskov blev af DHIF Landstrænere adspurgt om støtte til forankring af skiløb for handicappede udøvere. Skiklubben Hareskov havde to atleter med ved de Paralympiske Lege i Sochi i 2014 og takkede ja til at forankre handicapskiløbet, som en del af klubben. Der er oprettet et udvalg, der over for klubben varetager de specifikke opgaver ift. handicap skiløb. Samtidig støtter udvalget med rådgivning ift. handicappedes deltagelse på ture arrangeret af Skiklubben Hareskov. Udvalget har derudover påtaget sig en ambition om at være indgangsvinkel for alle henvendelser ang. skiløb med særlige behov, uanset om spørgsmålene rejses internt i klubben eller bliver stillet udefra.

Vision:

Projektet skal vise at skiløb er muligt for alle og skabe fælles glæde ved vintersport. Det er ambitionen at skiløbet skal udvides fra kun at omhandle alpin, til også at inkludere snowboard og langrend. Samtidig skal projektet præsentere mulighederne for og hjælpe familier til at tage på skiferier, samtidig med at skiløbet også præsenteres som en mulig konkurrencesport.

 • Skiklubben Hareskov vil danne rammen for alles inkludering i det fællesskab, som skiløbet byder gennem aktivitet, fysiske udfordringer og viljen til at blive bedre på ski.
 • Skiklubben Hareskov vil lave projekter og ture målrettet børn og unge med handicap, samt deres familier for herigennem at give familierne mulighed for at vælge ski som vinterferieform.
 • Skiklubben Hareskov vil gennem projektet kunne tilbyde klubbens skiinstruktører en erfaring, som de kun svært vil kunne erhverve sig gennem den instruktion, der normalt finder sted i klubber og på destinationer.
 • Skiklubben Hareskov vil være et erfarings- og videnscenter i forbindelse med handicappedes vintersport.

Et handicap skal ikke være en begrænsning. Alle har mulighed for at leve et aktivt liv og med de rette hjælpemidler og instruktion, så er alt muligt.

Friheden ved skiløb og glæden ved naturoplevelsen er for alle.

Definition:

Skiklubben opdeler handicap i to overordnede kategorier. Udviklingshandicap og Fysisk Handicap. Fysisk handicap inkluderer både syns- og bevægelses handicap.

Personer med et udviklingshandicap skal i regi af skiløbet behandles meget individuelt, idet disse personers evne til at lære vil variere fra næsten ingen til næsten normal læringsevne. Samtidig vil de fysiske forudsætninger for denne gruppe være meget forskellige. Derfor vil ture med skiklubben i forhold til udviklingshandicappede spænde fra en ren oplevelsestur, herunder med medinddragelse af familien til den udviklingshandicappede, til egentlig undervisning, hvor der ligges særligt fokus på skiløberens læringsevne og de forhold der knytter sig til dette. Ofte vil dette kræve en ’1 til 1’ undervisning. I det omfang det er muligt, vil undervisningen tage samme udgangspunkt, som undervisningen af personer med et fysisk handicap.

Man kan anskue et fysisk handicap som en defekt eller en mangel på funktioner i kroppen.

I projektplanen vælges en mere positiv anskuelse, idet et fysisk handicap besværliggør eller umuliggør nogle bevægelser, men ikke bevægelse generelt. Det bunder i to tilgange til forbedring;

 • Træn det der har nedsat funktion og øg det generelle niveau.
 • Træn styrkerne og hæv top niveauet, så det kompenserer for evt. svagheder. Den sidste metode fordrer en bevidsthed om kendskab til egne styrker og svagheder samt en accept af disse.

Læring defineres i projektet som summen af en aktivitet og den efterfølgende refleksion. Læringen i skiløbet vil skulle benytte sig situationsbestemt af begge tilgange. Men vægten i læringen for folk med et fysisk handicap skal i forståelsen grundlægges i at udnytte de ressourcer og den funktionalitet, som skiløberen besidder. Udfordringen ligger således i at optimere de mulige bevægelser, så de kan tilpasses de ydre kræfter og kompensere for de ikke mulige bevægelser.

Fysisk aktivitet i skiløbet kendetegnes ved, at udøveren enten skal påføre eller kontrollere kræfter.

I skiløb er det tyngde- og centrifugalkraften, der er styrende og som udøveren skal kontrollere for at lykkes med sporten. Disse kræfter er uundgåelige og varierer i forhold til hastighed og stiller derfor krav til udøveren om en kropsbevidsthed, der kan modstå og arbejde med disse kræfter.

Målsætninger:

Vise at glæden ved skiløb er for alle uanset funktionsniveau og derigennem opnå etablering af et skimiljø for handicappede i Danmark. Den overordnede målsætning er at skabe et miljø, hvor børn, unge og voksne med særlige behov, alene eller sammen med deres familier og venner, kan komme på ski. Samtidig vil Skiklubben Hareskov støtte op om elitearbejdet, således at Danmark og DHIF kan finde talenter, der kan konkurrere internationalt og repræsentere Danmark ved internationale mesterskaber.

Derudover skal Skiklubben Hareskov:

 • Gennemføre ture som Alpin Camps, der målrettet fokuserer på handicapskiløb. Dette for både Fysisk Handicappede og for skiløbere med et Udviklingshandicap.
 • Kunne inkludere handicappede på størstedelen af klubbens øvrige ture.
 • Informere bredt over hele landet og derved stille den opnåede erfaring og ekspertise til rådighed for alle med lyst til at stå på ski og for andre skiklubber mhp. inkludering.
 • Stille erfaringerne med inkludering og integrering af både handicappede og ikke handicappede i samme klub til rådighed for andre klubber uanset sportsgren.
 • Give klubbens instruktører erfaring med undervisning af skiløbere med særlige behov, der kan komme danske, såvel som udenlandske skiturister til gode og bidrage til anseelsen af danske skiinstruktører, som rigtig gode skilærere.
 • Have et ungdomsprogram, hvor unge talenter tages med på træningsture med Hareskovens Skiteam, således at alle konkurrenceskiløbere træner sammen.
 • Være en naturlig samarbejdspartner for andre foreninger og organisationer omkring vintersport generelt. Herunder stille instruktører og faglig viden om skiløb til rådighed i forbindelse med vinteraktiviteter.

 Målsætninger for planlagte aktiviteter:

Skiklubben Hareskov gennemfører to til tre ture målrettet mod handicappede skiløbere. Formålet med disse ture skal være at vise skiløbet som en mulighed og lære de mest basale færdigheder både ift. skiløberen og de forhold som pårørende til en handicappet skiløber skal være opmærksomme på.

Skiklubbens ture skal mærkes, således at interesserede kan se om destinationen egner sig til handicapskiløb, på samme måde som turinformationen beskriver et område som børnevenligt eller med udfordrende skiløb til eksperter.

Skiklubben Hareskov tager, når sneforholdene er til det, til Vallåsen i Sverige hver fredag gennem hele sæsonen. Her vil Handicapudvalget medbringe de hjælpemidler, der indkøbes for opnåede midler, således at nye skiløbere får mulighed for at prøve at køre på ski. Hjælpemidlerne indkøbes primært med fokus på børn og unge.

Skiklubben Hareskov afslutter traditionelt sæsonen med en medlemstur til Norge, hvor der også gennemføres efteruddannelse af klubbens instruktører. På denne tur skal medlemmer med et handicap og deres familier inviteres med, ligesom der i samarbejde med DHIF landshold skal gennemføres en introduktion til portskiløb for unge talenter, der har været med på ture i løbet af sæsonen.

I sæsonen 2014/15 skal skiklubben etablere handicapturene i skiklubbens aktiviteter. Herunder skal Alpin Campen for fysisk handicappede gennemføres og efter følgende evalueres i forhold til den målgruppe blandt børn og unge, som skiklubben vil fokusere på.

De etablerede turledere skal stifte bekendtskab med at planlægge inkludering og integrering af handicappede på ture.

Der skal søges midler til støtte for projektet, herunder til tilvejebringelse af udstyr, således at skiklubben kan tilbyde medlemmer at prøve skiløb uden en uforholdsmæssig stor udgift for deltageren.

Der skal laves en tur med fokus på udviklingshandicappede.

For begge ture er fokus på gennemførelse og læring, frem for et fastsat deltager antal.

I sæsonen 2015/16 skal det være muligt at inkludere handicappede på de fleste af klubbens ture. De gennemførte Alpin Camps skal i deltagerantal ligge på omkring 20 aktive deltagere.

Skiklubben skal i samarbejde med DHIF arbejde for, at de Danske Mesterskaber i Alpint skiløb bliver udvidet til også at inkludere et officielt mesterskab i de tre paraalpine discipliner for både kvinder og mænd. Der skal som udgangspunkt ikke konkurreres i aldersklasser henset til det begrænsede antal udøvere, ligesom mesterskaberne skal gøres åbne, således at der ikke stilles krav om konkurrencelicens.

Samtidig skal Skiklubben forsøge at opfordre Den Danske Skiskole til et samarbejde for at introducere handicapskiløb som emne på nogle af instruktørkurserne.

I sæsonen 2016/17 skal det være muligt at inkludere handicappede på klubbens ture. De gennemførte Alpin Camps skal i deltagerantal ligge på omkring 25-30 aktive deltagere.

Min. halvdelen af klubbens instruktører skal have stiftet bekendtskab med undervisning af skiløbere med særlige behov.

Det skal være målsætningen, at Danske skiturister møder flere handicappede skiløbere på destinationerne rundt om i Europa.

De Danske Mesterskaber skal være med deltagelse i alle klasser.

Skiklubben skal udvide mulighederne for handicappede skiløbere til også at inkludere snowboard og langrend. Evt. i samarbejde med andre klubber i nærområdet.

I sæsonen 2017/18 skal det være muligt at inkludere handicappede på klubbens ture. De gennemførte Alpin Camps skal i deltager antal ligge på over 30 aktive deltagere.

Min. halvdelen af klubbens instruktører skal have stiftet bekendtskab med undervisning af skiløbere med særlige behov.

Det skal være målsætningen, at Danske skiturister møder flere handicappede skiløbere på destinationerne rundt om i Europa.

De Danske Mesterskaber skal være med deltagelse i alle klasser.

Skiklubben skal fortsat udvide mulighederne for handicappede skiløbere til også at inkludere snowboard og langrend. Evt. i samarbejde med andre klubber i nærområdet.

Hele projektet skal evalueres og en ny målsætning skal opstilles.

Opgaver i forbindelse med Handicapskiløb:

Skiløb er en lille sport i Danmark, uagtet at der er mange danskere, der tager på skiferie hvert år.

Handicapsport fylder ligeledes meget lidt i mediebilledet og den manglende opmærksomhed gør, at det er svært at finde sponsorer til aktiviteter og udbrede kendskabet til mulighederne for en aktiv ferie i sneen for familier, der lever med et handicap.

Danmarks geografi betyder, at skiløb er forbundet med rejseaktivitet og for familier og personer der lever med et handicap, vil dette i langt de fleste tilfælde være forbundet med ekstra udgifter til hjælpere og udstyr, der mere end fordobler den samlede udgift.

Da folk, der lever med et handicap som oftest i forvejen lever med en økonomisk byrde, så betyder udgiftsniveauet særligt meget for valg af ferie og sport.

Delopgaver der kan støtte processen:

 • En aktiv medieplan, således at der skabes fokus på og omtale af mulighederne for handicapskiløb.
 • Aktiv deltagelse i aktiviteter hvor børn og unge med handicap er samlet.
 • Aktiv søgen af sponsorater og fondsmidler til inddækning af den ekstra udgift, som fremkommer i forhold til hjælpere, der skal med på ture.
 • Aktivt samarbejde med andre skiklubber om aktiviteter, således at den administrative byrde fordeles.
 • Aktivt samarbejde med andre organisationer, der arrangerer eller ønsker viden om eller ture med skiløb.

Kontakt:

Projektleder og formand for Handicap udvalget:

Anne Gram Nielsen tlf.: +45 2372 9107 eller mail: annegramnielsen@gmail.com

Projektleder og DHIF Alpin Landstræner:

Visti Lindemann tlf.: +45 3024 0730 eller mail: vistilindemann@hotmail.com  eller  vli@dhif.org

Fondsmidler og sponsor for handicap

Sponsor